top of page

תקנון האתר

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1. המפעילה – חברת LOBO ע.מ 55814801

2. האתר – אתר האינטרנט  / 

3. המוצר/המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה

4. המזמין – כל גולש או משתמש בשירותים המוצעים באתר

5. כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

6. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה.

ימי העסקים אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

בכל מקום בתקנון זה בו נכתב "המפעילה" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם.
בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

הוראות כלליות

 1. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון.

 2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי החברה והוא בבעלות המפעילה ומנוהל על ידה.

 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של המפעילה:                       טלפון: 050-3570017, 052-5583033; כתובת דוא"ל: loboworkout@gmail.com.

 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המזמין באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי המזמין          באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין המפעילה לבין המזמין.

 5. כל מזמין המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי היא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או המפעילה ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 6. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

 7. רישומי המחשב של המפעילה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

 8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את המפעילה. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי המפעילה תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

 9. יובהר ויודגש כי המפעילה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

 10. המפעילה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמפעילה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

 12. המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלים את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.

 13. המפעילה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעילה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות באתר​

 1. המפעילה מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המפעילה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למפעילה בגלל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 3. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין, תבצע המפעילה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.

 4. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי המפעילה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

 5. ככל שלא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

 6. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני המפעילה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה המפעילה מחויבת במכירת המוצר, ולמזמינה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למזמינה ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהמפעילה תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם למפעילה ו/או תבטל המפעילה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהיה רשאית המפעילה להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את הצעת המפעילה, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה שהמזמין אינו מעוניין במוצר החלופי, המפעילה תבטל את העסקה ולמזמין לא יהיה טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם למפעילה ע"י המזמין.

 7. כל מזמין יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת ע"י עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה.

 8. יודגש כי כל מזמין רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 9. המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שהמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריה ו/או את האפוטרופוסים החוקיים בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע ע"י הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.

 10. המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

 11. יובהר כי המפעילה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים:

       א. אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.
       ב. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילה, באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות               לקוחותיה, עובדיה וספקיה של המפעילה.
       ג. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל,                לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

       ד. אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע                     האתר.
       ה. אם ישנו חוב כספי למפעילה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

       ו. אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

   12. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה.         עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את המפעילה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה           נקלטו אצל המפעילה.

  13. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל        שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי                      המפעילה, המפעילה תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה        או ביטולה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1.  רק מזמין (גם אם מיען את המשלוח לאחר) רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק") ולאמור לעיל ולהלן:                                                    החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי, החזרת פריטים שנרכשו באמצעות קרדיט באתר יזוכו ע"י החזרת הקרדיט לחשבון האישי באתר.                 ביטול ההזמנה לפני הכנת פריט ו/או שליחת המוצר או המוצרים למזמין (לפני יציאתם ממחסני המפעילה) לא יגרור חיוב נוסף, והמפעילה תחזיר למזמין את הסכומים ששילם בגין העסקה. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

       בהתאם לחוק, המזמין רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; באמצעות צ'ט לנציג               המפעילה; בדואר אלקטרוני; או באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי                       ההתקשרות המפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול על המזמין לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם                         נמסרה הודעת הביטול בטלפון – מספר הזמנה.

       מזמין רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה               למעט במקרים הבאים:

       א. לא ניתן יהיה להחזיר ו/או להחליף מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי ים.

       ב. לא ניתן יהיה להחזיר ו/או להחליף ביגוד אשר יוצר ו/או עוצב במיוחד לבקשת המזמין.

   2. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה שהמוצר        הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי המפעילה תהיה                בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט שלא          נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית.

   3. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.

   4. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

   5. במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר – יקבל המזמין החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או סך של

       100  ש"ח  – הנמוך מבניהם. באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק ממבצע שהמזמין הביע עניין לקבל עבורם זיכוי        כספי לשימוש באתר (קרדיט) – שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילם, ללא ניכוי.

   6. אופן החזרת המוצרים – המזמין ישלח את המוצר חזרה כאשר עלות המשלוח חלה על המזמין. לחילופין, יוכל              המזמין לבקש מהמפעילה  שתשלח שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונו הבלעדי של המזמין.

   7. לא ניתן לזכות תשלום שבוצע בכרטיס מסוג "דיירקט". זיכוי יבוצע בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר            ימסור המזמין למפעילה לצורך כך ויהיה מקובל על המפעילה, יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך. כמו          כן, ניתן לבקש באופן מפורש לקבל קרדיט לרכישה באתר חלף ההחזר הכספי.

   8. את הזיכוי הכספי יקבל המזמין בכפוף למדיניות חברת האשראי ולא יאוחר מ-28 יום מיום הגעת הפריט אל משרדי         המפעילה, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. יודגש כי הזיכוי הכספי יבוצע באותם התנאים של              העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה גם באופן זה ועסקה שחויבה באמצעות בודד תזוכה        בתשלום אחד). אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה – המפעילה תטפל בכך. הזמנות              שהתשלום עבורן בוצעו במזומן, ההחזר הכספי יבוצע ע"י העברה בנקאית ישירות לחשבון המזמין, בכל מקרה או          שאלה שמתעוררת, שירות הלקוחות של המפעילה יעמוד לרשות המזמין בטלפון: 050-3570017, 0525583033;                או בכתובת דוא"ל: - loboworkout@gmail.com

מדיניות החלפה

 1.  במידה שהמזמין אינו שלם עם המוצר שרכש, או שבגלל כל סיבה אחרת המזמין מעוניין להחליף אותו בפריט אחר – המזמין יוכל לעשות זאת בקלות וללא כל עלות עד 14 ימים ממועד אספקתו. לצורך ההחלפה, על המזמין לשלוח את הפריט חזרה למפעילה, כאשר דמי המשלוח יהיו על חשבון המזמין, כל עוד לא נעשה במוצר שימוש והינו ארוז וסגור באריזתו המקורית.

החזרת/החלפת פריטים שבירים או עדינים

 1. מוצרים אשר מוגדרים באתר כשבירים או עדינים:

 2. החזרת הפריט למשרדי המפעילה בכרמי יוסף, היסמין 28.

 3. אם ברצון המזמין ששליח יגיע לאסוף את הפריט ולהחזירו למפעילה – ההחזרה תהיה כרוכה בעלות משלוח בהתאם למיקומו של המזמין.

 4. שימו לב, פריט שביר או עדין אשר יוחזר למפעילה דרך דואר ישראל וייגרם לו נזק – לא ניתן יהיה להחליפו או לזכות את המזמין בעבורו.

אספקה ומשלוחים

 1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום לרבות דואר ישראל, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.

 2. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. המפעילה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות עד 7 ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות דואר ישראל אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 10 ימי עסקים (למעט כאשר מדבר במשלוח לאזורים המוגדרים כמרוחקים בהם המשלוח יימסר תוך 14 ימי עסקים). בזמן מבצע ובחגים משלוח עד הבית עלול לקחת עד 10 ימי עסקים. עם זאת, יובהר, כי ככל שזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל או כל חברת שילוח אחרת, לא תהיה כל טענה למזמין כלפי המפעילה בעניין. במידה שהמזמין מבטל את המשלוח לאחר יציאתו לחברת השליחויות ו/או המזמין מסרב לקבל את המשלוח מחברת השליחויות, המזמין יאלץ לשאת בתשלום בסך 50 ש"ח עבור השליחות.

 3. במשלוחים באמצעות נקודת איסוף יגיעו ליעדם בתוך 5 ימי עסקים. ייתכן שינוי מיקום עקב עומס/החלטת חברת השליחויות בלבד. במידה שנקודת האיסוף נסגרה המשלוח יועבר לנקודה הקרובה לה ביותר באזור הנבחר.

 4. במידה שכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחויות אינה מגיעה, ההזמנה תשלח למזמין באמצעות דואר רשום.

 5. המפעילה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השליחויות השונות, אך תעמוד לרשות המזמין על מנת לנסות לפתור כל בעיה.

 6. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת השליחויות. המפעילה רשאית – אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת המפעילה לספקה.

  <